ISO Certifikácia

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA

Hlavným cieľom podnikateľských aktivít spoločnosti je uspokojenie potrieb svojich zákazníkov v čo najvyššej miere s dôrazom na kvalitu a ústretové riešenie ich očakávaní.

Spoločnosť využíva krátkodobé a strednodobé plánovanie svojich aktivít za účelom prispôsobenia sa meniacim sa podmienkam na trhu a aj požiadavkám zákazníkov.

 

Vrcholový manažment prijal záväzok:

 • plniť požiadavky svojich zákazníkov, dodržiavať stanovenú kvalitu predávaných tovarov a poskytovaných služieb,
 • neustále vzdelávať zamestnancov organizácie, aby boli schopní ponúknuť zákazníkom komplexný produkt na najvyššej technickej úrovni,
 • zachovávať si priaznivé vzťahy, budovať dôveru a spokojnosť svojich zákazníkov, uvedomenie si zamestnancov, že každý z nich je reprezentantom organizácie a jeho správanie voči zákazníkom sa odráža v budovaní mena samotnej organizácie,
 • klásť dôraz na odstraňovanie rizík z procesov na základe analýzy rizík organizácie,
 • neustále zlepšovať manažérsky systém a presadzovať dodržiavanie integrovaného systému manažérstva naprieč celou organizáciou a pozitívne motivovať svojich zamestnancov k jeho zlepšovaniu,
 • svoju činnosť vykonávať eticky a dodržiavať všetky právne a legislatívne požiadavky,
 • vytvárať podmienky pre plnenie zákonných požiadaviek a predpisov v priebehu všetkých procesov v organizácii,
 • znižovať negatívny vplyv činnosti organizácie na životné prostredie,
 • riadiť a eliminovať identifikované environmentálne aspekty organizácie,
 • zákazníkom navrhovať riešenia, ktoré šetria prírodné zdroje a znižujú vplyv na životné prostredie,
 • využívať moderné technológie a ekologicky priaznivé vstupy, ktoré minimalizujú negatívne dopady na životné prostredie, vstupy využívať úsporne, minimalizovať spotrebu energií, obmedziť využívanie znečisťujúcich látok,
 • operatívne riadiť produkciu odpadov, zabezpečovať správne triedenie vzniknutých odpadov, ich recykláciu alebo čo najšetrnejšie znehodnocovanie,
 • vytvoriť pre zamestnancov podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP),
 • vylúčiť alebo obmedziť riziká a faktory podmieňujúce vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce,
 • pravidelne sledovať a monitorovať pracovné prostredie, prideľovať zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky.

 

V Nitre, dňa 01.02.2024