Meranie na princípe ultrazvuku a jeho výhody

Meranie na princípe ultrazvuku a jeho výhody

Meracia technológia založená na ultrazvukovom princípe je nepochybne jednou z najspoľahlivejších technológií v oblasti statického merania. Meradlá bez pohyblivých častí zabezpečujú vynikajúcu presnosť bez nutnosti údržby a s ňou spojenými nákladmi. Riešenie od spoločnosti Kamstrup, aplikovateľné kdekoľvek na svete, pozostáva z ultrazvukového meradla a digitálneho systému pre diaľkové odčítavanie, vytvárajúc efektívne riešenie pre inteligentné meranie.

Odporúčame pozrieť si video s podrobnosťami o meraní na princípe ultrazvuku a o tom, ako táto metóda eliminuje nedostatky tradičného merania.

Prečo ultrazvukové vodomery prevyšujú mechanické?

Mechanické merače boli dlho prvou voľbou. S nástupom digitalizácie však rastie potreba komunikácie a konektivity. Inteligentné ultrazvukové merače sa od svojich mechanických protikladov líšia tým, že nemajú žiadne pohyblivé súčasti. Vďaka tomu sú odolnejšie a zabezpečujú stabilnú a vysokú presnosť po celú dobu svojej životnosti. Ultrazvukové merače poskytujú jasný obraz dát z siete a taktiež presnú fakturáciu. Na rozdiel od mechanických meračov umožňujú ultrazvukové merače aj diaľkové odčítavanie bez potreby ďalších prídavných zariadení.

Zber dát je rýchlejší a zlepšuje distribúciu zdrojov tým, že predchádza chybným odčítaniam a následným kontrolám. Tým ušetríte čas a peniaze, ktoré môžete investovať do zhromažďovania užitočných údajov, aby ste mohli poskytovať lepšie služby svojim zákazníkom. Inteligentné alarmy zabudované v ultrazvukových meračoch umožňujú účinné detekovanie únikov, prasknutých potrubí a spätného toku, čím znižujú plytvanie vodou v distribučnej sieti a predchádzajú stratám príjmov.

Presnosť ultrazvukových vodomerov

Ultrazvukový merač neobsahuje žiadne pohyblivé časti, čo znamená, že menej podlieha opotrebeniu. To znamená, že si udržiava vysokú a stabilnú presnosť po celú dobu svojej životnosti, čo umožňuje správnu fakturáciu a lepšiu kvalitu údajov.

Vzdialené odčítanie ultrazvukových vodomerov

Vzdialené odčítanie ultrazvukového vodomera môže skrátiť dobu zberu údajov z niekoľkých týždňov na niekoľko hodín. Zabezpečuje presné údaje, lepšie rozdeľovanie zdrojov a zlepšenie služieb pre zákazníkov.

Ultrazvuková technológia pomáha znižovať straty vody

Inteligentné alarmy v ultrazvukovom vodomere umožňujú účinné detekovanie únikov a znižujú objem nezafakturovanej vody - pretože čím skôr je únik objavený a zastavený, tým menšiu stratu vody spôsobí.

Najčastejšie otázky

Ako funguje meranie na základe ultrazvuku?

Ultrazvukové vodomery pracujú na základe využitia zvukových vĺn na meranie prietoku vody. Ultrazvukové meranie je založené na princípe, kde rôznym signálom trvá cesta medzi dvoma snímačmi rôzne dlho. Táto metóda sa nazýva metóda diferenciálnej doby prepravy. Táto metóda meria, ako dlho trvá ultrazvukovému signálu cesta od jedného snímača k druhému a naspäť. Keď nie je v potrubí žiadny prietok, doby prechodu signálu sú v smere prietoku a v opačnom smere rovnaké. Keď voda začne prechádzať potrubím, ultrazvukové signály sa v smere prietoku zrýchľujú a v opačnom smere spomaľujú.

Ako presná je ultrazvuková technológia pri nízkom prietoku vo vodovodných potrubiach?

Ultrazvuková technológia je mimoriadne presná pri meraní spotreby vody a meria už od začiatočného prietoku 0,9 litra za hodinu. V dôsledku toho majú ultrazvukové signály rozdielne časy prechodu. Kratší čas v smere prietoku a dlhší čas proti prúdeniu. Preto merač ukazuje presný objem spotrebovanej vody bez ohľadu na to, či je prietok vysoký, konštantný alebo nízky.

Ako funguje ultrazvuková technológia v prípade prerušenej dodávky vody?

V niektorých častiach sveta nie je voda k dispozícii počas celého dňa a potrubie sa preto počas období mimo zásobovania vodou naplní vzduchom. Aj pri prerušenej dodávke vody merajú ultrazvukové merače spotrebu vody s vysokou presnosťou. Pretože merač neobsahuje žiadne pohyblivé časti, vzduch sa nepremeriava a máte istotu, že merač meria len vodu. Okrem toho integrované inteligentné alarmy zobrazia upozornenie pri chode merača na sucho. Budete mať presné údaje o tom, kedy a koľko vody sa počas dňa spotrebovalo.

Zdroj: kamstrup.com